Kurs kwalifikacyjny

Drukuj
Opublikowano

Kursy kwalifikacyjne w naszej szkole.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r. w nowy sposób zdefiniowała podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej wprowadzając nową podstawową formę działalności szkół i placówek oświatowych: zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacja. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nowym rozwiązaniem, istotnym z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, jest możliwość uzyskania i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, w elastycznym systemie kształcenia ustawicznego, wpisanym w system oświaty, który ściśle powiązany jest ze szkolnictwem zawodowym. Podstawą spojrzenia na kształcenie zawodowe, realizowane w szkole jak i w formach pozaszkolnych, jest wyodrębnienie w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego poszczególnych kwalifikacji. Pojęcie kwalifikacji w zawodzie oznacza wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji.

Modernizacja kształcenia zawodowego z powodzeniem wdrażana od 1.09.2012r. spowodowała, że do kwalifikacji zawodowych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami, poprzez kształcenie w trybie szkolnym i pozaszkolnym, formalnym, nieformalnym i pozaformalnym, a wiedza i umiejętności muszą być aktualizowane przez całe życie. Kurs kwalifikacyjny może być realizowany w systemie stacjonarnym lub zaocznym, przy czym kształcenie w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu, natomiast kształcenie w formie zaocznej, co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

Absolwentom zasadniczych szkół zawodowych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do zdobycia tytułu technika w zawodzie, osobom pełnoletnim, które chcą się przekwalifikować bądź zdobyć dodatkowe kwalifikacje oraz tym, dla których nie ma miejsca w obecnie funkcjonującym systemie edukacji proponujemy kursy kwalifikacyjne w zawodach:

  • kucharz - Sporządzanie potraw i napojów (T.6)
  • fryzjer - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19)
  • krawiec - Wykonywanie usług krawieckich (A.12)
  • cukiernik - Produkcja wyrobów cukierniczych (T.4)

Absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz małej gastronomii oferujemy kurs w zakresie kwalifikacji T.15: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, celem uzyskania tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych.

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu