uniagoralogo

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, realizowany w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Cel główny projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSU-HiG do października 2019 roku.

Grupa docelowa projektu:
a) uczniowie ZSU-HiG w Przemyślu uczący się w zawodach(technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, fototechnik, technik usług fryzjerskich, kucharz, cukiernik, fryzjer);
b) nauczyciele przedmiotów zawodowych pracujący w ZSU-HiG w Przemyślu.

Zakres wsparcia:
a) kursy i szkolenia dające uczniom dodatkową wiedzę, umiejętności i uprawienia kompatybilne z wyuczanym zawodem w tym kursy elearningowe z zakresu kwalifikacji;
b) praktyki i staże dla uczniów;
c) kursy z językowe (j. zawodowy) opracowane we współpracy z pracodawcami;
d) kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych;
e) zajęcia prowadzone w szkole wyższej (PWSW w Przemyślu, PWSTE w Jarosławiu);
f) doradztwo edukacyjno – zawodowe (diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów przed udziałem w kursach, praktykach i stażach);
g) zajęcia w firmach symulacyjnch (Hotel szkolny i Biuro turystyczne)
h) kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli przedmiotów zawodowych w celu aktualizacji wiedzy o nowoczesne rozwiązania;
i) studia podyplomowe nauczycieli dające im kwalifikacje do uczenia w nowych zawodach;
j) staże dla nauczycieli w przedsiębiorstwach;
k) doposażenie pracowni zawodowych.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 r. do 31.10.2019 r.
Wartość projektu: 1 921 195,78 zł

Informacje o projekcie


W ramach projektu przewiduje się kursy i szkolenia dla uczniów związane z nauczanym zawodem:


1. Wybór formy wsparcia przewidziany dla zawodu: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Termin rozpoczęcia - I półrocze 2017r.
Kursy i szkolenia w blokach od 4-8 godzin, od piątku do niedzieli w pracowniach ZSU-HiG.
Jeżeli w opisie nie określono inaczej – kursy i szkolenia certyfikowane prowadzone przez podmioty zewnętrzne specjalizujące się w prowadzeniu tego typu zajęć.

Czytaj więcej: Informacje o projekcie

Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie

uniagoralogo

Ogłoszenie

1 października 2016r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu unijnego „Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie”.
Zachęcam uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w projekcie i skorzystania z różnorodnych form doskonalenia oferowanych w ramach projektu.

Czytaj więcej: Kształcenie zawodowe szansą dla Ciebie

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu