Zakres wsparcia

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, realizowany w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Cel główny projektu: Poprawa jakości kształcenia ogólnego ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (szczególnie w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnej), służących poprawe zdolności uczniów do zatrudnienia oraz zwiększających ich szansę na rozwój osobisty, w terminie do 30.06.2018r.
Grupa docelowa projektu:
a) uczniowie ZSU-HiG w Przemyślu uczący się w technikum nr 1 oraz zasadniczej szkole zawodowej nr 1zawodach.
b) nauczyciele pracujący w ZSU-HiG w Przemyślu.
Zakres wsparcia:
a) zajęcia dodatkowe rozwijające i kształtujące kompetencje kluczowe prowadzone wg autorskich programów, metodami aktywnymi z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki i przedsiębiorczości;
b) doradztwo edukacyjno-zawodowe;
c) realizacja warsztatów ekologicznych i geograficznych w ramach których organizowane będą wycieczki poznawcze dla uczniów do atrakcyjnych zakątków naszego kraju;
d) zajęcia w laboratoriach uczelni wyższych;
e) warsztaty dla uczniów dotyczące wykorzystania narzędzi TIK;
f) zajęcia dodatkowe z zakresu programowania robotów w systemie EV3;
g) szkolenia dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych;
h) doposażenie pracowni przyrodniczych;
i) doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK;
j) wykonanie w szkole sieci komputerowej przewodowej i bezprzewodowej z łączem szerokopasmowym do internetu.
Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 30.06.2018 r.
Wartość  projektu: 935 796,75 zł, w tym dofinansowanie 887142,35 zł.

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu