Założenia projektu

Drukuj
Opublikowano

FE POWER poziom pl 1 rgb

Gmina Miejska Przemyśl realizuje w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, realizowany w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Cel główny projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy w 5 szkołach zawodowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przemyśl poprzez realizację staży, kursów/szkoleń specjalistycznych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych/rozwijających, kółek zainteresowań, nauczania w formie e-learningu dla 430 uczniów i 120 nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w tym pracowni szkolnych odzwierciedlających naturalne warunki pracy do 30.09.2023r.

Grupa docelowa projektu:

 1. uczniowie ZSU-HiG w Przemyślu uczący się w Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkole I Stopnia nr 1.
 2. uczniowie CKZiU nr 1 w Przemyślu uczący się w Technikum nr 6 i w Technikum nr 8
 3. uczniowie CKZiU nr 2 w Przemyślu uczący się w Technikum nr 2
 4. nauczyciele ZSU-HiG, CKZiU nr 1 i CKZiU nr 2.

Zakres wsparcia:

 1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli:
  1. staże zawodowe w tym szkolenia branżowe,
  2. szkolenia doskonalące związane z nauczanym zawodem,
 2. uzyskiwanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów:
  1. staże uczniowskie w zakładach pracy,
  2. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności zawodowych,
  3. wsparcie uczniów w przygotowanie do egzaminu maturalnego, oraz uzyskania tytułu czeladnika.
 3. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy:doposażenie pracowni zawodowych do nauki zawodu kucharz, cukiernik, technik żywienia i usług gastronomicznych;
  1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  2. rozwijanie uzdolnień uczniów,
  3. organizowanie kółek zainteresowań.
 4. doposażenie pracowni zawodowych do nauki zawodu kucharz, cukiernik, technik żywienia i usług gastronomicznych;
 5. szkolenie e-learningowe z wykorzystaniem platformy do nauczania zdalnego dla nauczycieli i uczniów oraz doposażenie w sprzęt TIK do prowadzenia edukacji zdalnej:
  1. szkolenia zdalne dla nauczycieli z wykorzystania platformy do nauki zdalnej,
  2. warsztaty praktyczne dla nauczycieli z prowadzenia lekcji zdalnie,
  3. kursy e-learningowe dla uczniów na platformie Moodle,
  4. zakup doposażenia i sprzętu TIK.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 r.  do 30.09.2023r.

Wartość projektu: 1 753 174,80 zł

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Formularz uczestnictwa

Umowa uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Regulamin rekrutacji

 

 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu